Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Als dogma’s belangrijker zijn dan data

Als dogma’s belangrijker zijn dan data - 25212
Samenvatting van het artikel

Zolang de dogma's bepalend zijn en niet goed naar de data wordt gekeken zullen we achter de feiten blijven aanlopen en niet de adequate maatregelen treffen.

Lees volledig artikel: Als dogma’s belangrijker zijn dan data

Leestijd: 6 minuten

Als dogma’s belangrijker zijn dan data

Eens per week komt er een weekrapportage uit van het RIVM over de ontwikkelingen in Nederland rondom Covid-19.  Dat is het moment waarop er meer cijfers beschikbaar komen dan de dagelijkse cijfers. Hoewel het enerzijds een zoekplaatje is en anderzijds door het ontbreken van bepaalde data moeilijk is om belangrijke conclusies te trekken, is het dan mogelijk om wat meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen. Maar de data, die ik dan vind, laten zien dat belangrijke trends worden gemaskeerd en/of niet ontdekt.

Juist omdat we weer op een belangrijke tweesprong staan met die fors stijgende cijfers, zal ik proberen te laten zien wat de cijfers wél zeggen. Maar ook geef ik weer hoezeer de dogma’s in Nederland van De Jonge en het RIVM ervoor zorgen dat de belangrijkste data trends niet onderkend werden en worden. En juist daarom er ook niet adequaat gehandeld wordt.

Afnemend effect van het vaccin

Het beste voorbeeld betreft tegelijk het belangrijkste onderwerp. Wat levert het vaccin op aan bescherming.

Juist omdat in feite de laatste maanden er alles op gericht was om zoveel mogelijk mensen zich te laten vaccineren, was en is er geen ruimte om tegelijk te onderkennen dat de bescherming van het vaccin in de tijd fors afneemt. Dat geldt bij ouderen, die het meest in het ziekenhuis kunnen komen, in sterkere mate dan bij jongeren.

Als je naar de ontwikkelingen keek in landen die qua vaccinatiegraad duidelijk voor lagen op Nederland, dan kon je het al weten. Israël en Engeland lieten dat duidelijk zien. Terwijl in die landen in ieder geval veel data beschikbaar waren op wekelijkse basis om die ontwikkelingen te volgen, werd het in Nederland op een gemaskeerde manier gedaan.

Verloop

Vanaf half augustus is er een grafiek die betrekking heeft op de laatste zes weken. Die wordt per week ververst, maar er wordt niet getoond hoe het verloop dan is in de tijd. En die is juist het belangrijkste. Omdat ik vanaf het begin die data overhaal naar een eigen Excel bestand, kan ik onderstaande grafiek wekelijks updaten. Dit is dus de situatie tot en met afgelopen week. Daarbij zijn de laatste drie waardes geschat, omdat de cijfers alleen over een periode van zes weken beschikbaar komen. Voor de duidelijkheid heb ik de 8 leeftijdsgroepen in twee grafieken overgebracht.

Als dogma’s belangrijker zijn dan data - 25201
Als dogma’s belangrijker zijn dan data - 25202

Vaccinatiegraad

De stijging van het aandeel gevaccineerden onder de positief getesten komt maar zeer ten dele doordat de vaccinatiegraad is toegenomen. En ja, als we bij de groep boven de 70 jaar inmiddels 87% positief getesten hebben die volledig zijn gevaccineerd, dan is het nog steeds wat minder dan de vaccinatiegraad. Zodat je kan blijven volhouden dat de vaccinaties beschermen.

Maar doordat het in de ziekenhuizen gaat om afzonderlijke patiënten, en de instroom voor 55% patiënten betreffen die ouder dan 70 jaar zijn, is de afname van de bescherming van het vaccin inmiddels een groter probleem dan de laatste rest die ongevaccineerd is. (Waarvan ook nog ingeschat kan worden dat ruim 40% daarvan al een infectie heeft doorgemaakt).

Patroon

Dit patroon komt niet uit de lucht vallen. Dat was te verwachten op basis van de cijfers uit andere landen. En wat ook al te zien was vanaf eind augustus 2021 toen de eerste twee grafieken over een periode van zes weken waren geplaatst. Maar toen (en eigenlijk ook nu) was de enige boodschap die men wilde geven hoe goed het vaccin beschermde.

Het rapport dat eind augustus uitkwam over de vaccinatiestatus van de ziekenhuisopnames bracht ook prominent dat 95% van de ziekenhuisopnames ongevaccineerd was. (Gemakshalve even vergetend dat dit ziekenhuisopnames waren vanaf april toen een groot deel van de bevolking nog ongevaccineerd was).

Ook bij rapporten die later uitkwamen (14-10 en 3-11) was dat de belangrijkste boodschap: “Vaccins zijn effectief tegen ziekenhuisopnames en ernstige ziekte”. Maar als je de rapporten per keer vergeleek met de voorgaande, was goed te zien dat die effectiviteit met name bij de ouderen afnam. Iets wat ook blijkt uit ontwikkelingen in andere landen, die eerder waren met vaccineren en/of wel wekelijks met de relevante data komen.

Maar dat die afname bij ouderen een cruciale rol speelt bij de toevloed van patiënten in de ziekenhuizen werd niet benoemd. Noch dat er een adequate aanpak werd ingezet om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. (Wel uiteindelijk een derde booster voor ouderen aankondigen, maar daarbij zeggen dat er pas half december mee begonnen wordt).

Dit is de belangrijkste grafiek als je naar de stijging van de ziekenhuisopnames kijkt.

Als dogma’s belangrijker zijn dan data - 25211

Herkomst

Als ziekenhuisopnames je belangrijkste indicator is voor het al dan niet nemen van maatregelen, dan is het goed aandachtig (en zeker wekelijks) te volgen waar die opnames vandaan komen. Leeftijd, gezondheidssituatie en vaccinatiestatus zijn daarvoor uitermate belangrijk. En dat zouden cijfers zijn die per week beschikbaar komen en kunnen worden geanalyseerd.

Maar de laatste twee kenmerken zijn niet beschikbaar of komen alleen in rapporten terecht die met grote tussenpozen verschijnen. En waarvan overigens de basisdata niet beschikbaar zijn. De leeftijd hebben we wel, maar die zien we amper in de analyses terug.

Daarom ziet u hieronder de ontwikkeling van de afgelopen zes weken van de positieve testen naar leeftijd en de ziekenhuisopnames naar leeftijd. De eerste betreft het gemiddelde per dag (dus de weekcijfers gedeeld door zeven) en de tweede betreft de weekcijfers. Dit zijn absolute cijfers en niet per 100.000 per leeftijdsklasse, zoals die cijfers vaak elders worden gepresenteerd.

Als dogma’s belangrijker zijn dan data - 25203
Als dogma’s belangrijker zijn dan data - 25204

Leeftijdsgroepen

De combinatie van deze twee grafieken is veelzeggend. De sterke stijging van het aantal positieve testen per dag bij de leeftijdsgroepen tot 50 jaar heeft maar zeer beperkte gevolgen voor de ziekenhuisopnames bij die leeftijdsgroepen. Terwijl in die groepen meer ongevaccineerden zijn dan bij de ouderen. Maar bij de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar valt goed te zien (en zeker bij die boven de 70 jaar) hoezeer de stijging van het aantal positief getesten terug te vinden is in de stijging van het aantal ziekenhuisopnames.

En uit de cijfers van enkele andere landen (ook uit de trend in Nederland) valt op te maken dat een steeds groter deel van die groep gevaccineerd is. Daarbij zien we dat onder die oudste groepen in die andere landen het percentage gevaccineerden hoger dan 80% is.

Maar als je alleen maar bezig bent met het aantonen hoezeer het vaccin beschermt tegen ziekenhuisopnames, dan benadruk je dat dit percentage van 80% lager is dan het aandeel gevaccineerden in die groep. (Zoals we in Nederland vrijwel steeds zien). En als het gaat om de toenemende druk in de ziekenhuizen, dan is je probleem de absolute aantallen die binnenkomen. En dat is bij die ouderen grotendeels gevaccineerden. Terwijl je ook weet dat dit in de komende weken een steeds groter deel zal worden.

De “bescherming” van de Coronapas

Uit de cijfers van Testen voor Toegang blijkt inmiddels dat 0,7% van de 400.000 die zich afgelopen week hebben laten testen positief was. (Dat was 7 weken geleden nog 0,1%). Het is ook een belangrijk teken dat de incidentie onder de bevolking toeneemt.
Dus dankzij dit Testen voor Toegang kun je zeggen dat onder de 140 ongevaccineerden die bij een bijeenkomst aanwezig zouden zijn er 1 uitgehaald is die wel anderen had kunnen besmetten.

Laten we nu eens aannemen dat de incidentie onder de gevaccineerden een kwart is van die onder de ongevaccineerden. En laten we stellen dat bij een bijeenkomst 10.000 mensen waar een Coronapas vereist is 9.000 mensen zijn die volledig gevaccineerd zijn en 1.000 niet (maar die zich hebben laten testen en waren negatief).

Dan is het sommetje als volgt:

  • 1.000 aanwezigen getest, 0 positief. (Als ze niet waren getest waren het er 7 positief geweest).
  • 9.000 aanwezigen dubbel gevaccineerd, 16 positief.

Dus onder de 10.000 aanwezigen zijn 16 positieven, die anderen zouden kunnen infecteren.

Nu is dit -bewust- een sterke vereenvoudiging van de situatie. En de sommetjes komen anders uit bij andere aannames. Maar het laat goed zien dat de Coronapas een schijnveiligheid biedt. Daarbij worden de risico’s ervan groter naarmate er meer mensen geïnfecteerd zijn (zoals nu het geval is). En de risico’s nemen ook toe als de aanwezigen gemiddeld ouder zijn. Dat is ook nog extra problematisch. Want als ouderen ondanks de Coronapas besmet raken is hun kans om in het ziekenhuis te komen duidelijk groter dan bij jongeren.

Maar door eigen dogma’s verblind, blijft men op de lijn zitten dat de problemen vrijwel alleen veroorzaakt worden door de ongevaccineerden en de Coronapas wél veilig is.

En daar staan we dan

In mijn directe omgeving heb ik van drie besmettingen gehoord van meer dan één persoon, waarbij  alle betrokkenen gevaccineerd waren. Maar ook dat het in een besloten ruimte was, waar men geen aandacht had geschonken aan het binnenklimaat. Ik heb van een school gehoord die met Halloween een verkleedfeest organiseerde. Men had daar geen enkele aandacht geschonken aan het binnenklimaat, met alle gevolgen van dien.

Ik krijg van diverse mensen te horen dat ze wel een CO2-meter hebben en op plekken komen waar het niveau van CO2 te hoog is (en frisse lucht te laag). En dat men daar zo’n CO2-meter niet kent,. En dat ze zich toch echt goed aan de voorschriften van het RIVM houden (met standaard een desinfecterend middel bij de ingang).

Als je de media in Nederland volgt en maatregelen in andere landen, zoals het 2G-beleid in Oostenrijk en het vervallen van je groene vinkje als je 6 maanden na je vaccinatie geen booster hebt genomen, dan weet je waar we op af stevenen:

  • De goede maatregelen worden niet of te laat genomen. Zoals een boosterprik voor de oudsten en kwetsbaren, en geen strak beleid voor het scheppen van veilige ruimtes.
  • Verkeerde maatregelen worden verder uitgebreid (zoals het gebruik van de Coronapas).

Maatregelen

En omdat het niet snel effect zal hebben zullen we aan de ene kant alle maatregelen die nu genomen worden houden tot april/mei 2022. Aan aan de andere kant zullen we daar bovenop ook nog maatregelen gaan nemen, die niet lang geleden als ondenkbaar werden gezien voor Nederland. Het ergste daarvan is nog dat door de misinformatie die men krijgt en het niet delen en bespreken van cruciale data, een meerderheid van de bevolking er nog achter zal staan ook.

De geschiedenis heeft geleerd hoe negatief de gevolgen kunnen zijn voor het hardnekkig vasthouden aan dogma’s i.p.v. de juiste data, en het bestrijden van iedereen die deze dogma’s aan de kaak wil stellen. Zelfs genuanceerde discussies over dat onderwerp worden onmogelijk gemaakt.

Zolang de overheid hardhorend is t.a.v. tegengeluiden, zullen wij de Corona dogma’s onverminderd aan de kaak blijven stellen. Vergeet niet hoe belangrijk dat blijft. Om dat te kunnen doen, hebben we uw steun nodig. Klik hier voor een (kleine) donatie. 

U heeft zojuist gelezen: Als dogma’s belangrijker zijn dan data.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019