Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35059
Samenvatting van het artikel

Veel gevaccineerden en ongevaccineerden hebben een volledig verwrongen beeld van de risico's van Covid-19. Zolang dat zo blijft en men geen reëel beeld krijgt van de werkelijkheid, zal zowel de crisis als de polarisatie blijven bestaan. En dat kunnen alle groepen zich aanrekenen.

Lees volledig artikel: Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen

Leestijd: 6 minuten

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen

Uit het steekproefonderzoek onder 4.500 Nederlanders blijkt onder meer dat de bevolking een compleet verwrongen beeld heeft van de risico’s van een Covid-19 besmetting t.a.v. ziekenhuisopnames.

Gezien het grote belang van de conclusie die getrokken wordt aan het eind van dit artikel, treft u die al hier aan:

Zowel voor de burgers zelf als voor de samenleving is het van groot belang voor nu en de nabije toekomst dat iedereen een goed beeld krijgt van de risico’s, die men al dan niet zelf loopt. En hoe dat voor anderen is in de samenleving.

Alle betrokkenen, zowel vanuit de medische sector, de regering, de politieke partijen als vanuit de media, zouden het zichzelf dienen aan te trekken dat het beeld zo verwrongen is, ongeacht tot welke groep men dan ook behoort. 

Het is gemakkelijk om elkaar te beschuldigen van fake news, maar die verwrongen beelden, daar is in feite iedereen verantwoordelijk voor.

Het is in ieders belang om ervoor te zorgen dat het beeld dat men heeft, overeenkomt met de werkelijkheid, omdat anders de kans om te depolariseren uiterst klein is met alle gevolgen van dien. 

Hieronder treft u de resultaten aan van het onderzoek, die een beeld geven van een aantal kerncijfers per 12-2-2022.

Besmet geraakt

De vraag is gesteld of men al dan niet Covid-19 heeft gehad. 40% zegt dan “ja”. Dat is opgebouwd uit 29% die het zeker weet en 11% die aangeeft het wel te denken.  33% geeft aan “ik denk van niet” en 27% “ik weet zeker van niet”.

Dit is de grafiek van de positief getesten naar geslacht en leeftijd.

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35055

Er zijn duidelijke verschillen naar geslacht en leeftijd. Jongeren melden vaker dat ze Covid-19 hebben gehad dan ouderen. Onder de groep 65+ meldt 21% het.

Wilt u ook deze grafiek zien naar politieke voorkeur, dan verwijs ik u naar deze pagina van Peil.nl.

Vaccinatiestatus

Op basis van eigen opgave is dit een overzicht van de vaccinatiestatus. Daarbij is onder de niet gevaccineerden en de gevaccineerden, die niet geboosterd zijn, een verdeling gemaakt van wel een infectie doorgemaakt of niet.

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35045

Uit de grafiek is op te maken dat zowel onder degenen die niet gevaccineerd zijn als onder de mensen die aangeven wel gevaccineerd te zijn, maar niet geboosterd, ongeveer twee derde aangeeft al wel de infectie doorgemaakt te hebben.

Naar leeftijd zien we dus grote verschillen. Het patroon bij de groep onder de 35 jaar is duidelijk anders dan dat boven de 65.

Naar huidig stemgedrag zijn er ook forse verschillen. Die kunt u hier op de pagina van Peil.nl aantreffen.

Risico-inschatting als je zelf geïnfecteerd raakt

Half oktober hebben we in ons onderzoek vragen gesteld over de risico-inschatting t.a.v. Covid-19. Hoe groot men de kans achtte dat men in het ziekenhuis terecht zou komen of aan Covid-19 zou overlijden als men zelf geïnfecteerd zou raken. Die vragen zijn nu -terwijl op dit moment Omikron dominant is – weer gesteld.

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35051

Het is opmerkelijk dat de cijfers voor alle ondervraagden samen laten zien dat men de kans nu groter acht om in het ziekenhuis te komen dan hoe men dat in oktober inschatte, toen Delta nog heerste, terwijl die kans nu juist duidelijk verlaagd is. In Nederland lijkt die kans circa 70% lager te zijn met deze Omikron-mutatie dan bij Delta het geval was.     

Onder de ongevaccineerden veranderde weinig in de inschatting sinds oktober. Dat geldt in iets mindere mate ook voor degenen die al geïnfecteerd waren geweest.

Op basis van de cijfers van de afgelopen zes weken kan gesteld worden dat van de positief getesten in Nederland nu 0,2% in het ziekenhuis belandt. Nu is de leeftijdsverdeling van de positief getesten nogal scheef (veel meer jongeren dan ouderen). Dat houdt dus in dat die inschatting voor heel Nederland, gecorrigeerd op leeftijd, hoger is dan die 0,2%. Maar dan blijft het fascinerend om te zien dat van alle Nederlanders nu 16% een percentage van boven de 10% noemt en 7% boven de 30%.

De inschatting om aan Covid-19 te overlijden als je geïnfecteerd bent geraakt is niet veel veranderd sinds oktober.

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35050

Op basis van de RIVM cijfers is het aantal overlijdensgevallen bij Omikron nu ongeveer 0,012% van het aantal positief getesten. Ook als die een onderschatting is met een factor 4 dan nog is dat percentage dus 0,05% en dat is 1 op 2.000. Terwijl 13% van de Nederlanders inschat dat de eigen kans om te overlijden, nadat men geïnfecteerd is geraakt 2% of hoger is. Die 2% is al een factor 40 zo hoog als die berekende 0,05%.

Tot zover de inschatting van de eigen risico’s.

Risico-inschatting in het algemeen

Maar de grafiek die het meest opmerkelijk was in het oktober verslag, was de grafiek over de vraag hoe groot men de kans op ziekenhuisopnames inschatte voor gevaccineerden en ongevaccineerden.

Besef daarbij dat in 2020, toen er nog geen vaccinaties waren, het percentage dat door Van Dissel werd aangehouden tussen de 1,25 en 1,5% was. Nu met 85% gevaccineerd en met Omikron is dat cijfer over de hele linie fors gedaald. Internationaal wordt berekend dat het risico om in het ziekenhuis terecht te komen met een Omikron besmetting 60% à 70% kleiner is dan met de Delta-variant.

We laten die inschattingen nu zowel zien zoals die in oktober waren en zoals die nu zijn. Met twee grafieken: eentje die de inschattingen van de gevaccineerden laat zien en eentje die de inschattingen van de ongevaccineerden laat zien.

Even een korte uitleg hoe deze grafieken moeten worden gelezen.

Kijk naar de bovenste grafiek, het gedeelte waar 1% onder staat.

U ziet daar staan dat:

  • In oktober 43% van de gevaccineerden schatte dat gevaccineerden een kans hadden van 1% of minder om in het ziekenhuis te komen na een infectie.
  • Dat is nu gestegen naar 48%.
  • Ten aanzien van ongevaccineerden werd de kans op ziekenhuisopnames 1% of minder op 14% geschat in oktober en dat is nu 17%.

De bovenste grafiek betreft de inschatting door de gevaccineerden. De onderste grafiek door de ongevaccineerden.

Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35047
Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen - 35048

In beide grafieken is te zien dat men de kans in de Omikron periode om in het ziekenhuis te komen iets lager inschat dan in oktober. De staven van 1% kans zijn in beide grafieken steeds hoger nu, dan in oktober.

De inschatting van gevaccineerden

Maar het verschil in inschattingen door de gevaccineerden en ongevaccineerden is erg groot. Gevaccineerden denken dat de kans voor een ongevaccineerde om in een ziekenhuis terecht te komen na infectie veel groter is dan de kans voor een gevaccineerde.

19% van de gevaccineerden denkt dat de kans voor een gevaccineerde om als die besmet raakt in het ziekenhuis te komen hoger is dan 10%. 4% denkt zelfs dat het hoger is dan 30%.

In werkelijkheid ligt dat percentage bij Omikron onder de 0,2%.

Voor wat betreft de ongevaccineerden is het verschil nog groter:

58% van de gevaccineerden denkt dat een ongevaccineerde een kans heeft van 10% of meer om als die besmet is geraakt in het ziekenhuis te komen. 36% denkt zelfs dat het hoger dan 30% is.

Deze inschatting is al bijzonder hoog als we weten dat in 2020, toen nog niemand gevaccineerd was, dit cijfer door Van Dissel op 1,5% werd geschat.

Ook als we zouden aannemen dat alle ziekenhuisopnames op dit moment ongevaccineerden betreffen, dan nog is dat percentage nu niet hoger dan 0,5%. Een schril contrast met de inschatting van de gevaccineerden over dat risico. Dus 58% van die gevaccineerden schat dat risico minimaal een factor 20 keer te hoog in en 36% zelfs minimaal een factor van 60!

De inschatting van ongevaccineerden

De inschatting van de ongevaccineerden over de kans om in het ziekenhuis te komen na infectie is beduidend lager dan die van de gevaccineerden.

Maar zij schatten de risico’s voor de gevaccineerden duidelijk hoger in dan voor de ongevaccineerden.

Daarmee komen ze voor de groep ongevaccineerden tot schattingen, die niet al te veel verschillen met de werkelijkheid.

4% van de ongevaccineerden denkt dat een ongevaccineerde een kans van 10% of meer heeft om als die besmet is geraakt in het ziekenhuis te komen.

Terwijl we hierboven hebben uitgelegd dat dit risico voor ongevaccineerden die besmet zijn geraakt 0,5% is of lager.

Maar de ongevaccineerden laten weer hele grote verschillen zien met de realiteit voor de gevaccineerden:

25% van de ongevaccineerden denkt dat een gevaccineerde een kans heeft van 10% of meer om in het ziekenhuis te komen als die geïnfecteerd is geraakt. 15% denkt dat die kans 30% of hoger is.

Hierboven is uiteengezet dat bij Omikron die kans voor gevaccineerden 0,2% is of lager.

Conclusie

Zowel voor de burgers zelf als voor de samenleving is het van groot belang voor nu en de nabije toekomst dat iedereen een goed beeld krijgt van de risico’s die men al dan niet zelf loopt en hoe dat is voor anderen in de samenleving.

Alle betrokkenen, zowel vanuit de medische sector, de regering, de politieke partijen als vanuit de media, zouden het zichzelf dienen aan te trekken dat het beeld zo verwrongen is, ongeacht tot welke groep men dan ook hoort.

Het is gemakkelijk om elkaar te beschuldigen van fake news, maar die verwrongen beelden, daar is in feite iedereen verantwoordelijk voor.

Het is in ieders belang om ervoor te zorgen dat het beeld dat men heeft overeenkomt met de werkelijkheid, omdat anders de kans om te depolariseren uiterst klein is, met alle gevolgen van dien.

U heeft zojuist gelezen: Ons beeld van de werkelijkheid is zeer verwrongen.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Steun ons in onze pogingen om met objectieve en onderbouwde informatie iedereen te blijven informeren. Via af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.